TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Vì không còn ngân khoản nên Quỹ Phước Thiện TLBT sẽ ngưng nhận hồ sơ cho đến khi có thông báo mới.

Thành thật cáo lỗi cùng quý vị.