QUÀ KHUYẾN HỌC CHO CÁC EM THIẾU NHI NGHÈO

>>> Xem bài "Các Em Tôi"


Cập nhật của Quỹ Phước Thiện:

04-12-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng $200 USD (>>> Cảm tạ)

07-01-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng $200 USD (>>> Cảm tạ)

16-10-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng $200 USD (>>> Cảm tạ)

31-12-2009. Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng $200 USD (>>> Cảm tạ)

16-03-2010. Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng $200 USD (>>> Cảm tạ)

15-09-2010. Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng $200 USD (>>> Cảm tạ)

09-12-2010. Quỹ Phước Thiện TLBT gởi tặng $200 USD (>>> Cảm tạ)