THƯƠNG PHẾ BINH BÙI KHANH

Địa chỉ: xóm 3, An Toàn, An Hội Nam 1, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh ngày 10-10-1942. Số quân 190.176, binh I, trung đội 71, chi khu Sơn Tịnh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 23-8-1974 ông bị thương cụt hai chân tại xă Sơn Hội.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 210560441


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh