THƯƠNG PHẾ BINH ĐINH ÂN

Địa chỉ: 348 Nguyễn Trăi, Quăng Ngăi.

Sinh 23-1-1938. Số quân 186.805.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210250821


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh