Chuẩn úy TPB ĐOÀN TỊNH

Địa chỉ: 6/2 Lư Nam Đế, xă Hương Sơ, Huế.

Sinh ngày 4-10-1941. Số quân 61/209.335, chuẩn úy CLQ.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 11-10-1967 ông bị thương mù mắt phải tại chiến trường Quăng Ngăi.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh