THƯƠNG PHẾ BINH ĐOÀN VĂN MINH & VỢ

Địa chỉ: tổ 25, phường Quăng Phú, thành phố Quăng Ngăi, tỉnh Quăng Ngăi.

Sinh ngày 01-12-1934, số quân NQ/202.069, trung đội trưởng nghĩa quân, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị mù mắt trái, hư chân trái, cắt 1/3 lá lách, lủng dạ dày, bể xương mông.

Vợ ông bị đạn pháo kích cụt chân trái tháng 10-1972.

>>> Đơn xin trợ giúp nhân đạo

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh