THƯƠNG PHẾ BINH HỒ CHIẾN

Địa chỉ: tổ 10, khối Phú Hiện Đông, phường Quăng Phú, Quăng Ngăi.

Sinh 10-10-1946. Số quân 66/205.295, binh I, chủ lực quân, KBC 4577.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 25-3-1968, ông bị thương bại cánh tay phải, gẫy xương đùi trái, găy 2 xương sườn bên trái. Mức độ tàn phế 50%.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 210250481


Cập nhật của TLBT:

Ngày 3-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh