THƯƠNG PHẾ BINH HUỲNH CHẤP

Địa chỉ: đội 7, thôn 2, xă Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quăng Nam.

Sinh 2-2-1950. Số quân 70/201.997, trung sĩ I, tiểu đoàn 2, trung đoàn 5, sư đoàn 2 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 21-12-1973, ông bị trúng ḿn mù mắt trái, mắt phải mờ, tay phải, chân phải bị co rút. Mức độ tàn phế 100%.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 3-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh