THƯƠNG PHẾ BINH HUỲNH ĐẠT

Địa chỉ: tổ 1, thôn Thuận Trà, phường Ḥa Thuận, thị xă Tam Kỳ, Quăng Nam.

Sinh 10-1-1927. Số quân NQ/118.922, tiểu đội trưởng, nghĩa quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 18-8-1967 tại ấp Mỹ Thạnh, mù mắt trái, bị thương tay phải, chân phải, 65%.

>>> Giấy chứng nhận

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh