TPB HUỲNH Đ̀NH ME

Địa chỉ: Long Hồ Hạ, Hương Hồ, Hương Trà, Huế.

Sinh 08-07-1947.

Số quân: 67/202.043, cấp bậc trung sĩ, tiểu đoàn 2/56, sư đoàn 3 bộ binh.

Bị thương ngày 12-5-1973 cụt hai chân 100%.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Phiếu kiểm soát quân nhân

>>> Tờ bệnh lư


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-14-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-28-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-22-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền) (Phần quà này do một vị ẩn danh nhờ chuyển.)