TPB HUỲNH VĂN ĐỨC (đ chết năm 2007 - Died in 2007)

    Địa chỉ: đ chết năm 2007

    >>> Bản co tri

    >>> Chứng chỉ giải ngũ

    July-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD.

    Feb-22-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $50 USD.