THƯƠNG PHẾ BINH THIẾU ÚY LÊ LƯU

Địa chỉ: đội 1, An Toàn, HTX Kỳ Đông, thôn An Hội Nam 1, xă Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh ngày 12-08-1933, số quân 53/169.549, thiếu úy, tiểu đoàn 1, trung đoàn 4, sư đoàn 2, KBC 4814.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương tháng 2-1970 tại quận Nghĩa Hành, Quăng Ngăi, cụt hai chân.

Gia cảnh:

Vợ chết 1980, sống nhờ vào con gái tảo tần làm thuê đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi cha, kinh tế vô cùng khó khăn.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh