THƯƠNG PHẾ BINH LÊ NGỌC ĐỨC

Địa chỉ: tổ 14, phường Quăng Phú, thành phố Quăng Ngăi, tỉnh Quăng Ngăi.

Sinh ngày 13-02-1941, số quân 61/200.941, hạ sĩ I, tiểu đoàn 1/4, KBC 4814.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương ngày 04-08-1972 tại xă Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, Huế, bị thương ngực phải, mổ hai lần, phân loại 85%.

>>> Đơn xin trợ giúp nhân đạo trang 1,   trang 2

>>> Bản cáo tri

>>> Tờ bệnh lư

>>> Bản tướng mạo và quân vụ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh