TPB LÊ TRỰC (ĐĂ CHẾT)

Địa chỉ: đă chết.

Sinh ngày 28-02-1948, số quân 48/954.195, binh I, địa phương quân, tiểu khu Quăng Ngăi, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương tháng 10-1969 tại núi Bạc Quận, Mộ Đức, Quăng Ngăi, mù hai mắt.

>>> Đơn xin trợ giúp nhân đạo

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 04-04-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $200 USD, phần quà này do 3 đạo hữu ở San Diego nhờ gởi (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 03-09-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $60 USD, phần quà này do Huỳnh Phước & Huỳnh Hoa bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 25-03-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $60 USD, phần quà này do Huỳnh Kim Hoa bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 15-08-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $60 USD, phần quà này do Huỳnh Phước & Huỳnh Hoa bảo trợ (>>> Biên lai gởi tiền)