TPB NGUYỄN HÍCH

Địa chỉ mới: đội 11, xóm An Hội, thôn An Đạo, xă Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, Quăng Ngăi.

Sinh ngày 05-01-1929, số quân NQ/123.244, tiểu đội trưởng nghĩa quân, trung đội 90, chi khu Tư Nghĩa, tiểu khu Quăng Ngăi, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương tháng 2-1969 tại Xuân Phổ, mù hai mắt, teo chân phải.

>>> Đơn xin giúp đỡ nhân đạo

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)