THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN KHƯƠNG

Địa chỉ: xóm 5, thôn Mỹ Phú, xă Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 12-2-1947. Số quân 67/200.325, binh I, tiểu đoàn 4, trung đoàn 6, sư đoàn 2 bộ binh, KBC 3593.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 20-2-1968 ông bị thương cụt chân trái tại Tam Kỳ, Quăng Tín.

>>> Bản cáo tri

>>> Tờ tŕnh


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh