THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN NGỌC CHÂU

    Địa chỉ: 334/4 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

    Số quân: 66/206724

    >>> Bản cáo tri

    July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

    April-26-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh