THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN PHA

    Địa chỉ: xóm 6, thôn An Hội Nam 1, xă Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

    Sinh ngày 10-8-1944.

    Số quân: 44/634.983, tiểu đoàn 136, địa phương quân.

    Bị thương ngày 23-3-1972 tại Mộ Đức, Quăng Ngăi: cụt chân trái.

    >>> Chứng chỉ giải ngũ.

    Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

    July-7-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

 

   

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh