THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN PHÚC

    Địa chỉ: Khối 1A, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, B́nh Định.

    >>> Thẻ phế binh

    27-7-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

    31-8-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh