THƯƠNG PHẾ BINH NGUYỄN TẢO

Địa chỉ: đội 2, HTX Nại Hiệp, xă Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quăng Trị.

Sinh năm 1935. Số quân 35/111.661, trung sĩ, đơn vị I Quản Trị, KBC 4884.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 26-1-1973 cụt hai chân.

>>> Tờ bệnh lư


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh