TPB NGUYỄN TUẤN KHANH

Địa chỉ: đội 9, xm Vĩnh Tam, thn Vĩnh Sơn, x Tịnh Hoa, huyện Sơn Tịnh, Qung Ngi.

Sanh ngy 21-04-1935, biệt kch qun, KBC 4670.

Thương tch v gia cảnh:

Ngy 24-04-1966, ng bị thương m mắt tri v cụt tay tri tại x Tịnh H, Sơn Tịnh, Qung Ngi.

Giấy tờ cũ đ bị thất lạc.

>>> Đơn xin trợ gip nhn đạo

>>> CMND # 210554287


Cập nhật của TLBT:

25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đ gởi tặng $100 USD (>>> Bin lai gởi tiền)