TPB NGUYỄN VĂN CHO

Địa chỉ: 36/5 ô 3, dân phố Hải Phong, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu.

Ngày sinh: 05-12-1950.

Số quân: 70/201.824, tiểu đoàn 39, biệt động quân.

Bị thương: cụt chân phải.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-9-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 17-6-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)