TPB NGUYỄN VĂN SÂM

Địa chỉ: 46/1 tổ 3, khu phố 2A, phường Thới An, quận 12, Saigon.

Thương tích và gia cảnh:

Sinh 1954, số quân 74/124.025, tiểu đoàn 1/52, sư đoàn 18 bộ binh. Đơn vị trường trước đây là trung tá Ngô Kỹ Dũng.

Ông bị thương ngày 10-9-1972 tại Bình Long, An Lộc, liệt hai chân, cấp độ tàn phế 100%.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-12-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)