TPB PHẠM ĐỨC KHANH

Địa chỉ: tổ 4, thôn Bích Ngô Tây, Tam Xuân 2, Núi Thành, Quãng Nam.

Sinh ngày 10-10-1945, số quân 134.492, nghĩa quân, chi khu Tam Kỳ, tiểu khu Quãng Tín.

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)