THƯƠNG PHẾ BINH PHẠM KIỂM

Địa chỉ: xóm 10, đội 6, thôn Phúc Minh, xă Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, Quăng Ngăi.

Sinh 10-12-1950. Số quân (nh́n không rơ), hạ sĩ, sư đoàn 2 chủ lực quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh