THƯƠNG PHẾ BINH PHẠM QUẾ

Địa chỉ: tổ 5, phường Ḥa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Sinh năm 1938, số quân 58/207.145, trung sĩ I, đại đội 3, tiểu đoàn 3, trung đoàn 5, sư đoàn 2 bộ binh, quân khu 1, vùng 1 chiến thuật.

T́nh trạng thương tật:

Ông bị thương 15-01-1971 tại xă B́nh Dương, Thăng B́nh, Quăng Tín, cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh