THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN CẢNH

Địa chỉ: xóm Ḥa Đông, tổ 17, phường Quăng Phú, Quăng Ngăi.

Sinh 12-2-1938. Số quân 38/468.858, trung sĩ, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt hai chân.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh