THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN HỮU CẢNH

Địa chỉ: 124 Hoàng Hoa Thám, phường Quăng Phú, thị xă Quăng Ngăi, tỉnh Quăng Ngăi.

Sinh ngày 12-12-1941. Số quân 69/469.543, trung sĩ, chủ lực quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt hai chân.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> CMND 210252659


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh