TPB TRẦN LƯU LŨY

Địa chỉ: Liễu Nam, Hương Xuân, Hương Trà, Huế.

Số quân: 70/200.576

Ông bị thương mù hai mắt.

>>> Thẻ phế binh

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

July-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-09-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

July-18-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)