THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN MINH THÊM

Địa chỉ: tổ 14, phường Quăng Phú, thành phố Quăng Ngăi, tỉnh Quăng Ngăi.

Sinh 25-7-1944. Số quân 125.870, nghĩa quân viên.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương hư chân trái và liệt nửa người.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ căn cước

>>> CMND 210250119


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh