TPB thiếu úy TRẦN TRỌNG HỒNG

Địa chỉ: 37 Đoàn Thị Điểm, Huế.

Số quân 72/211.695, cấp bậc thiếu úy, khóa 4/71 Thủ Đức, đại đội 5, tiểu đoàn 2 TQLC, KBC 3335.

Ông bị thương cụt hai chân ngày 13-1-1975. Vẫn còn độc thân và ở với người chị ruột.


Cập nhật của TLBT:

Ngày 25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-01-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 09-12-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 15-05-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Phiếu hồi báo)

Ngày 07-10-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Phiếu hồi báo)